Skip to content

İşitme Merkezi SGK Sözleşmesi

 1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR

1.1. Taraflar 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile  …………………………………………………………………………………………………………………………………. adresinde mukim, ………………………………………………………………………………………. ticari ünvanlı, işitme cihazı merkezinin gerçek veya tüzel kişi olan sahibi ………………………………………………………ve merkezin sorumlu müdürü  ………………….…………. dır.

1.2. Konu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği sağlık hizmeti bedelleri Kurum tarafından karşılanan kişiler adına sağlık kurulu raporu ve reçete düzenlenmesi suretiyle uygun görülen işitme cihazlarının, işitme cihazı merkezleri tarafından temin edilmesine ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

1.3. Dayanak

Bu sözleşme; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddeleri ve Kurum mevzuatı uyarınca düzenlenmiştir.

1.4. Tanımlar

Bu sözleşmede geçen;

Cihaz (işitme cihazı ve kulak kalıbı): İmplantlar hariç olmak üzere, işitme kaybı olan bireylerde, işitme kazancı sağlamak amacı ile tasarlanmış alet ya da cihazları, 

E-reçete (Elektronik ortamda düzenlenmiş reçete): SUT’un ilgili maddeleri kapsamında hekim tarafından MEDULA sistemi üzerinden elektronik olarak düzenlenen, işitme cihazı içeren reçeteyi,

E-rapor (Elektronik ortamda düzenlenmiş sağlık kurulu raporu): Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucularınca en az bir kulak burun boğaz uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulunca düzenlenen elektronik raporu, 

Ek sözleşme: Mevcut sözleşme hükümlerinde yapılan, ekleme, çıkarma ve/veya yeni hüküm/yeni hükümler tanımlama şeklindeki düzenlemelerin yer aldığı metni,

Fatura dönemi: Yönetmelikte tanımlanmış fatura dönemini,

Fatura teslim süresi: Yönetmelikte tanımlanmış fatura teslim süresini,

Hasta: Kurum mevzuatı doğrultusunda adına cihaz reçete edilen kişileri,

İnceleme dönemi: Denetimin/incelemenin/soruşturmanın başladığı ve sonuçlandırıldığı tarih aralığında incelenen fatura dönemini/dönemlerini, 

İş günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri, yılbaşı,1 Mayıs günü,15 Temmuz günü, hafta sonu tatil günleri ve idari izin günleri dışındaki çalışma günlerini, 

Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

Kurum Taşra Teşkilatı: Kurumla sözleşmeli merkezlerin faturalarının teslim edildiği, inceleme işlemlerini yapan ve sözleşmenin yürütümünden sorumlu, Kurumca yetkilendirilen ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlünü/Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerini,

Manuel reçete: SUT’un ilgili maddeleri kapsamında, hekim tarafından düzenlenen, işitme cihazı içeren reçeteyi, (E-reçete ve e-rapor düzenlemesi yürürlüğe girene kadar ve SUT’ta düzenlenmiş özel hallerin kapsamında düzenlenecek olan reçeteyi ifade eder.)

MEDULA sistemi : (MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemi)  Sağlık hizmeti kullanım verisi toplamak ve bu verilere dayanarak faturalama işlemini gerçekleştirmek amacıyla Kurum tarafından uygulanan ve işletilen elektronik bilgi sistemini,  

Merkez: Sağlık Bakanlığı Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılmış, işitme cihazlarının satış, uygulama, bakım ve onarımının yapıldığı işitme cihazı satış merkezlerini, 

Merkez sahibi: Sağlık Bakanlığı Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmeliği kapsamında ruhsat almış işletmeyi açan merkezin sahibi gerçek kişi ise (şahıs firması) sahibinin kendisini, merkez sahibi tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişiyi,

Mevzuat: Kanun, tüzük, yönetmelik usul ve esasları, tebliğler, genelge, yönerge, genel yazı, diğer yazıları

Ödeme dönemi: Yönetmelikte tanımlanmış ödeme dönemini,

Personel çalışma belgesi: İşitme cihazı merkezinde sorumlu müdür haricinde çalışan, satış ve uygulama yapmaya haiz olanlar için, merkezde çalıştıklarını göstermek üzere İl Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenlenen belgeyi,

SHS (Sağlık Hizmeti Sunucusu):  SUT’ta tanımlı işitme cihazı reçetelemeye yetkili uzman hekimin görev yaptığı sağlık hizmet sunucusunu,

Sağlık kurulu raporu: SUT’ta belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla en az 1 (bir) kulak burun boğaz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulunca düzenlenen raporu, 

Sorumlu müdür: Sağlık Bakanlığı Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmeliği kapsamında işitme cihazı satış, uygulama, bakım, onarımından ve merkezin faaliyetlerinden sorumlu ve yetkili kişiyi, 

SUT: Kurum tarafından yayımlanan ve hizmetin verildiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini ve eklerini,

TİTUBB/ÜTS: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasını, Ürün Takip Sistemini,

Yönetmelik: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği,  ifade eder.

 1. SÖZLEŞMEYE GÖRE HİZMET ALACAK KİŞİLER

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer Kanunlardaki özel hükümler gereği sağlık hizmeti bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kişileri ifade eder.

 1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN GENEL İLKELER

3.1. Kurumun hak ve yükümlülükleri

3.1.1. Sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen sağlık kurulu raporları doğrultusunda reçete muhteviyatı cihazlar, sözleşmeli merkezler tarafından bu sözleşme hükümleri çerçevesinde hazırlanarak hasta/cihazı teslim alan kişiye teslim edildiği tarihte yürürlükte olan Kurum mevzuatı doğrultusunda karşılanır.

3.1.2. Kurum, kendi bünyesinde ilgili mevzuat ve işbu sözleşme gereğince yerine getirilecek hizmetlerin sunumu için gerekli altyapı hizmetini sunacaktır.

3.1.3. Kurum, sağlık hizmetleri sunumunda hakkaniyet, verimlilik ve etkinliğin sağlanması amacıyla sağlık harcamalarına ait her türlü veri ve bilgiye ulaşma hakkına sahiptir.

3.2. Merkezin hak ve yükümlülükleri

3.2.1. Merkez, Kurum mevzuat hükümleri, sözleşmede düzenlenen usul esaslar ile ruhsatlandırılmasına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.2.2. Merkez, genel sağlık sigortalıları arasında, hizmetin kalitesi ya da hizmetlerin erişilebilirliği açısından faaliyetleri ile ilgili hiçbir hastaya karşı ayrımcılık yapamaz, hastalara ait tıbbi bilgilerin gizliliği ile ilgili geçerli yasal gerekliliklere uymakla yükümlüdür.  Konu hakkında Kurum Taşra Teşkilatına (Ek-3) taahhüt vermekle yükümlüdür.

3.2.3. Merkez sahibinin aynı zamanda sorumlu müdür olmadığı durumlarda, merkez sahibi ile sorumlu müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesinin aslı veya noter onaylı bir örneğinin Kurum Taşra Teşkilatına verilmesi zorunludur. 

3.2.4. Cihazı temin eden merkezin, üretici ve/veya distribütör firmalarca TİTUBB/ÜTS’ de tanımlanmış olması ve sistemden TİTUBB/ÜTS kayıt numarası (firma tanımlayıcı numarası) almış olması gerekmektedir. Üretici ve/veya distribütör firmalarca işitme cihazlarının TİTUBB/ÜTS kayıt bildiriminin tanımlanmış olması gerekmektedir. Ancak Sağlık Bakanlığının tıbbi cihazlar ile ilgili mevzuatı kapsamında yer almayan kulak kalıpları için TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim şartı aranmaz.

3.2.5. İşitme cihazı merkezi ruhsatı, sorumlu müdür belgesi ve personel çalışma belgeleri merkezde herkesin görebileceği bir yere asılır.

3.2.6. Merkez, sağlık hizmetlerinin sunumu açısından MEDULA sisteminin gerektirdiği bilgi işlem altyapısını kendi bünyesinde oluşturmakla yükümlüdür.

3.2.7. Merkez, MEDULA sistemine kaydettiği her türlü bilginin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder. 3.2.8. Merkez tarafından işitme cihazlarına ilişkin katalogların yeminli mütercim tarafından Türkçeye tercüme edilmiş ve merkez sorumlu müdürü tarafından “aslı gibidir” onaylı bir örneğinin temin edilen her cihazın reçete ekinde Kurum Taşra Teşkilatına verilmesi gerekmektedir.

3.2.9. Merkez, hizmet verdikleri hastalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri en az 10 (on) yıl süreyle saklamak zorundadır. Verilen hizmetlerle ilgili bilgiler merkezde kayıt altına alınır. Merkezde yazışma, kayıt gibi işlemler bilgisayar ortamında tutulabilir. Ancak bilgisayar ortamında kayıt tutulması, yazılı kayıt sisteminin bulundurulma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bilgisayar kayıtlarının ve yazılı kayıt sisteminin düzenli tutulmasından merkez sorumludur. 

3.2.10. Merkez, sözleşme kapsamında SUT eki listesinde yer alan cihaz bedellerini SUT hükümlerine göre Kuruma fatura eder. 

3.2.11. MEDULA sisteminden alınan bilgiler hiçbir zaman tek başına yeterli sayılmaz. Merkez, mevzuatlarda geçerli olan ancak MEDULA sistemine eklenememiş diğer kuralların varlığı halinde gerekli kontrolleri yapmakla yükümlüdür.

3.2.12. Merkez, “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara” göre sözleşme ücreti ödemekle yükümlüdür. 

3.2.13. Sözleşmenin yürütümünden sorumlu Kurum Taşra Teşkilatı tarafından, merkez sorumlu müdürüne MEDULA sistemi kullanıcı şifresi verilir. Merkeze verilen şifrenin güvenliğinden merkez sorumlu müdürü/merkez sahibi sorumludur. Sözleşmeli merkez aynı sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir gerekçe ile tekrar şifre talebinde bulunduğunda verilen her bir şifre için merkezden 50 (elli)TL bedel tahsil edilir.

 1. UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

4.1. Reçetenin şekline ilişkin esaslar

4.1.1. Reçetenin ön yüzünde;

a) Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı ve/ veya tesis kodu,

b) Hastanın adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası,

c) Reçetenin tanzim tarihi,

ç) Teşhis ve/veya ICD-10 tanı kodu,

d) MEDULA sistemi takip numarası veya protokol numarası,

e) Hekimin adı soyadı, Sağlık Bakanlığınca verilen tescil numarasını içeren bilgiler ile ıslak imzası,(İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde de olabilir.)

f) Cihazın adı, taraf bilgisi (sağ/sol), cihazın kulak içi/dışı kullanım şekli,

g) Hekim, hasta, tarih, protokol numarası, cihaz ile ilgili bilgilerde değişiklik, iptal veya karalama var ise değişikliğe ilişkin hekim onayının (kaşe ve imza) bulunması,

ğ) E-reçeteler; (e),(g) bendi hariç olmak üzere manuel düzenlenen reçetelerde istenen bilgilerle aynı formatta elektronik ortamda düzenlenir. E-reçeteler ve e-raporlar SGK kurumsal hekim şifresi veya güvenli elektronik imza (e-imza) ile imzalanmış olacaktır.     

 4.1.2.  Özel hallerde;

a) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanan kişiler ve Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler de dahil olmak üzere sağlanacak cihaz için Kurumun ilgili biriminden onay alınacaktır.

b) Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler hariç olmak üzere yurtdışı sigortalıları için, Kurumca düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesinin fotokopisi reçeteye eklenecektir.

c) Ayrıca müstehaklıkları 60 kodu (60 c-1 yeşil kart, 60 c-3 65 yaş) ile sorgulanan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanan kişiler için Kurumla götürü bedel sözleşmesi yapan SHS’ler dışında, SUT hükümleri geçerli olup sevk zincirine uyulması ve reçeteleri ekinde sevk belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.

ç) İş kazası, adli vaka ve meslek hastalıkları ile ilgili reçetelerde, SUT ve konu ile ilgili diğer Kurum mevzuatında yer alan belgelerin,

d) Trafik kazaları ile ilgili reçetelerde, SUT ve konu ile ilgili diğer Kurum mevzuatında yer alan belgelerin, reçete ekinde bulunması gerekmektedir.

4.2. Hastanın müracaatında; 

4.2.1.a) Elektronik ortamda düzenlenen reçete ile başvuru yapılması halinde, e-reçete numarası ve hastanın T.C. Kimlik numarası ile giriş yapılacaktır. Reçete içeriği cihazın hasta tarafından alınmaması halinde cihazı teslim alan kişinin, MEDULA sistemi ekranındaki ilgili alana T.C. Kimlik numarası, kimlikten kontrol edilmek suretiyle girilerek cihaz teslim edilecektir. 

b) Merkez, işitme cihazı pillerini mevzuatta uygun düzenlenen reçete/e-reçete ve rapor/eraporla başvurulması halinde SUT’ta belirtilen miktarları geçmemek üzere karşılayabilir.

c) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde, manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde, “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi el yazısı ya da kaşe ile belirtilmeli ve bu ibarenin de reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.(E-reçete, e-rapor uygulamasına geçilinceye kadar sözleşmede yer alan manuel reçete kabulü ile ilgili düzenlemeler geçerli olacaktır.)

ç) E-reçeteye ilişkin sağlık raporu e-rapor olarak düzenlenmiş ise, rapor MEDULA sisteminden  kontrol edilir. Reçete çıktısının arkasına odyometri test sonucunun ve gerçek (REM testi)  kulak ölçüm sonuçlarının aslı eklenecektir.

d) 18 yaşının üstünde ilk defa cihaz alacak hastada hekim tarafından bilateral işitme kaybı tanısı ile her iki kulağa da cihaz yazılmış olması halinde hasta tarafından tercih edildiğine dair hasta beyanı manuel reçetelerde reçete arkasına, e-reçetelerde sistemden döküm alınmak suretiyle SUT düzenlemeleri doğrultusunda bir kulağa (taraf bilgisi hasta tarafından tercih edilmek üzere) cihaz uygulanır.

4.2.2. Manuel reçeteler MEDULA sistemine kaydedilir, sağlık kurulu raporu, odyometri testinin ve gerçek (REM testi)  kulak ölçüm sonuçlarının aslı ile birlikte cihaza ait kataloğun Türkçe tercümesinin sorumlu müdür tarafından “aslı gibidir” onaylı örneği reçete arkasına eklenir. E-reçeteler için sistemden döküm alınır.

4.2.3. E-rapor/e-reçete uygulamasında, sistemden alınan döküm arkasına odyometri testinin ve gerçek (REM testi)  kulak ölçüm sonuçlarının aslı ile birlikte cihaza ait kataloğun Türkçe tercümesinin sorumlu müdür tarafından “aslı gibidir” onaylı örneği eklenir.

4.2.4. Manuel düzenlenen reçetelerin arka yüzünde;

a) Başvuru tarihi,

b) Taraf bilgisi,

c) Cihazın SUT eki listelerde yer alan kodu,

ç) Cihazı alan hastanın adı ve soyadı, 

d) Cihaza ait barkod ile birlikte cihazın marka, model ve seri numarasını gösterir etiketin aslı,

e) Teslim tarihi, telefon numarası ve adresi,

f) Teslim aldığına ilişkin ibare ve imzası,

g) Cihazın, hasta tarafından teslim alınmaması halinde cihazı teslim alan kişinin T.C. Kimlik Numarasının, bulunması gerekmektedir.

ğ) Reçete arkasına merkezin kaşesi basılarak merkez sorumlu müdürü tarafından imzalanır.

4.2.5. Merkez tarafından, reçetelerin düzenlenme tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde yapılan hasta müracaatları kabul edilir. Kabul edilen reçetenin 30 (otuz) iş günü içerisinde MEDULA sistemine kaydı yapılır ve tamamlanarak hastaya teslim edilir. Bu süreye hastaya/hasta yakınına verilecek cihaza ait eğitim süresi dahildir. 30 (otuz) iş günü içerisinde hastaya teslim edilmeyen cihaz bedelleri ve süresi içinde yapılmayan hasta müracaatları ve/veya sistem kayıtlarına ilişkin cihaz bedelleri Kurumca ödenmez. 

4.2.6. Hastaya uygulanan cihaza ait garanti belgesi ile ilgili alanlar MEDULA sistemi üzerinden doldurulur.

4.2.7. Reçete MEDULA sistemine kayıt edilir. Kayıt edildikten sonra sistemden iki adet çıktı alınır, bir kopya reçete arkasına eklenir, diğer kopya hastaya/cihazı teslim alan kişiye bilgi amaçlı verilir. Merkez tarafından Hasta İşlem Formu doldurularak (Ek-4) Kurum tarafından istendiğinde ibraz edilmek üzere hasta dosyasında muhafaza edilir. 

4.2.8. Cihazın kullanımına yönelik teknik bilgiler ile temizlik ve bakım talimatı ile ilgili olarak hastaya /hasta yakınına eğitim verilir. Eğitim verildiğine dair hastaya imzalattırılan belge gerektiğinde ibraz edilmek üzere hasta dosyasında merkez tarafından muhafaza edilir. 

4.2.9. Hastaya/ cihazı teslim alan kişiye cihaza ait kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilir. Garanti belgesinde seri numarası, model, tarih, firma onayı vb. bilgilerin olması gerekmektedir. Cihazların garanti belgesi iki nüsha düzenlenecek olup asılları hastada kalacaktır. Diğer nüsha Kurum tarafından istendiğinde ibraz edilmek üzere hasta dosyasında muhafaza edilir. 

4.2.10. Merkez, Kurum Taşra Teşkilatına vereceği taahhütname ile taraflarınca karşılanan cihaza ait 2 yıl boyunca garanti kapsamında ve cihazın yenilenme süresi (miat süresi) boyunca teknik servis vermeyi kabul ve taahhüt eder. Merkez tarafından (Ek-3)’deki taahhütnamenin imzalanarak sözleşme yapılırken ilgili Kurum Taşra Teşkilatına verilmesi zorunludur. 

4.2.11. Merkez, garanti süresi içinde kullanıcının kasıt ve kusuru olmaksızın cihaza ait ortaya çıkabilecek bakım ve onarım hizmetlerini karşılamak zorunda olup hatalı bölümün bedelsiz olarak tamiri/değiştirilmesi/yeniden yapılması ve yeniden uygulanmasından sorumludur. Cihazın tamiri veya değiştirilmesi süresince, hastanın başvurduğu günden itibaren hastanın işitme kaybına uygun ikame işitme cihazı temin etmek zorundadır.

4.2.12. Merkez tarafından verilen cihazın garanti süresi içinde bakım ve onarım hizmetinin karşılanmaması durumunda, arızanın meydana geliş nedeni, reçeteyi yazan ilgili uzman hekim veya aynı branştan uzman hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu ve ihtiyaç duyulması halinde ise sağlık raporuna ek olarak teknik servis raporu ile tespit edilmesi halinde, merkez 15 (onbeş) iş günü içerisinde cihazın bedelsiz olarak tamiri/değiştirilmesi/yeniden yapılması ve yeniden uygulanmasından sorumludur.

 4.2.13. Kurumca yayımlanan SUT hükümlerine göre katılım payı alınması gerektiği belirtilen kişilerden SUT hükümlerinde belirtilen oranlarda katılım payı merkez tarafından tahsil edilir. Kurumdan aylık alanlar hariç olmak üzere SUT hükümlerine göre merkez tarafından,  kapsamda sayılan kişilerden Kurum adına tahsil edilen katılım payları, merkezin alacağından mahsup edilir ve kalan tutar merkeze ödenir. 

4.2.14. Kurumca yayımlanan SUT hükümlerine göre katılım payı alınmayacak kişilerden katılım payı alınması halinde alınan tutar merkezin alacağından mahsup edilerek hastaya ödenir.

4.3. Teknik hükümler

4.3.1. Reçete içeriği cihazların, müracaatı kabul eden merkez dışında başka bir merkez tarafından karşılanması ve/veya sözleşmeli merkez tarafından üretilen cihazın uygulamasının farklı merkezde yaptırılması halinde Kurumca bedeli ödenmez.

4.3.2. Reçeteler düzenlendiği il dışındaki Kurum ile sözleşmeli merkezler tarafından da karşılanabilir. 4.3.3.  Manuel düzenlenen reçetelerde ve e-reçetelerde, reçetenin, raporun (sistemde kayıtlı eraporun bulunması halinde rapor aslı istenmez), gerçek kulak ölçümü (REM testi) ve odyometri test sonucunun aslının olmaması halinde cihaz bedeli ödenmez.

4.3.4. Merkez tarafından Kuruma teslim edilen incelemeye esas belge ekinde bulunan manuel reçete ve eki belgelerin kontrolü aşamasında ortaya çıkan aşağıdaki hususlardan;

a) (4.1.1) maddesinde belirtilen hususlardan birinin veya birkaçının eksik olduğu durumlarda,

b) (4.2.4) maddesinin (ğ) bendinde geçen manuel reçetenin arka yüzünde merkez ve sorumlu müdür kaşesinin ve imzasının eksik olduğu durumlarda,

c) (4.2.4) maddesinin (ç) ve (g) bendinde manuel reçete arkasında bulunması gereken bilgilerden hasta/cihazı teslim alan kişiye ait bilgilerin eksik olduğu durumlarda,

ç) (4.2.1) maddesinin (c) bendinde belirtilen “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresinin el yazısı ya da kaşe ile belirtilmemesi ve ibarenin altında ilgili hekim onayının (imzasının) bulunmaması halinde, (E-reçete uygulamasına geçildikten sonra düzenlenen manuel reçetelerde istenecektir.)

d) (4.1.2) maddesinin (b) bendinde belirtilen koşullarda talep edilen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesinin fotokopisinin eksik olması halinde,

e) (4.1.2) maddesinin (ç) bendinde yer alan işveren tarafından düzenlenmiş olan iş kazası formu, adli vaka belgesi ve meslek hastalığı bildirim formunun eksik olması halinde,

f) Reçetelerde taraf bilgisinin hatalı girilmesi halinde, reçete merkeze düzeltilmek ve eksiklikleri tamamlanmak üzere iade edilir.

g) Cihaz taraf bilgisi hatalı girilen reçete için merkez tarafından dilekçe ile başvuruda bulunulur. Düzeltme işlemi, reçeteyi inceleyen Kurum Taşra Teşkilatı tarafından yapılır.

4.3.5. Merkez tarafından Kuruma teslim edilen fatura ekinde bulunan manuel reçeteler ile ilgili kontroller aşamasında ortaya çıkan aşağıdaki hususlardan;

a) Kurumca belirlenen usul ve esasları ile reçete düzenleme ve yazılım esaslarına uyulmaması,

b) Reçetenin süresi içerisinde MEDULA sistemine merkez tarafından kaydedilmemesi,

c) Reçetenin fatura ekinde bulunmaması,

ç) (4.2.4) maddesinin (d) bendinde reçete ekinde bulunması gereken cihaza ait barkod ile birlikte cihazın marka model ve seri numarasını gösterir etiketin eksik olması durumunda, reçete bedelleri ödenmez.  

d) Manuel reçetelerde T.C. Kimlik Numarasının hatalı kayıt edildiğinin anlaşılması halinde gerekli düzenlemeler yapılarak hastaya hakları iade edilir ve hatalı Kurum kayıtları dayanak belgelere göre düzeltilir. Reçete bedeli ödenmez, ödenmiş ise yersiz ödeme olarak değerlendirilir.

4.3.6. Merkez tarafından Kuruma teslim edilen fatura eki icmalde (hasta döküm listesi) bulunan e-reçete ile ilgili kontroller aşamasında ortaya çıkan aşağıdaki hususlardan;

a) Kurumca belirlenen usul ve esasları ile reçete düzenleme ve yazılım esaslarına uyulmaması,

b) Reçetenin süresi içerisinde MEDULA sistemine merkez tarafından kaydedilmemesi,

c) (4.2.4) maddesinin (d) bendinde reçete ekinde bulunması gereken cihaza ait barkod ile birlikte cihazın marka model ve seri numarasını gösterir etiketin eksik olması durumunda,

ç) E-reçetelerin sisteme manuel reçete gibi kayıt edildiğinin tespit edilmesi halinde, reçete bedelleri ödenmez.

4.3.7. Kurumca yapılan inceleme sonucu sözleşme hükümlerine göre merkeze iadesi gereken reçete ve eki belgeler Kurumca ödemeli olarak gönderilir veya tutanak karşılığı elden teslim edilir. İade edilen reçete ve eki belgeler merkez tarafından Kuruma kargo veya iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya elden teslim edilir.

4.3.8. Kurumca iade edilen reçeteler merkez tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra teslim alındığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Kuruma teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçete muhteviyatı cihaz bedelleri Kurumca karşılanmaz. Karşılanmayan bedel, ödenecek miktardan düşülerek ilgili döneme ait fatura bedeli, takip eden ilk ödeme döneminde ödenir.

4.3.9. Kurumca eksiklikleri tamamlanmak üzere iade edilen reçete ve eki belgelerle, faturaların sorumluluğu, Kurum tarafından teslim alınıncaya kadar gönderilme (kargo veya iadeli taahhütlü olarak veya elden teslim) şekline bakılmaksızın sorumlu müdüre ve merkez sahibine aittir. 

4.4. Yönlendirme ve işbirliği yasağı

4.4.1. Merkezler hastayı sağlık hizmeti sunucusuna ve/veya hekime, aynı şekilde sağlık hizmeti sunucuları ve/veya hekimler de hastayı belli merkezlere yönlendiremez. Merkez sahibi veya ortakları ile sorumlu müdürler merkezlerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, diğer sağlık kuruluşları ve/veya üçüncü şahıslarla açık veya gizli işbirliği yapamaz, simsar ve/veya benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama ve yönlendirme yapamaz. 

4.4.2. Yönlendirme ve işbirliği yapıldığının tespit edilmesi ve/veya 5237 sayılı Kanunda belirtilen nitelikli dolandırıcılık fiillerini işleyen merkez hakkında ruhsat iptali de dahil olmak üzere gerekli tüm iş ve işlemler için keyfiyet Sağlık Bakanlığına bildirilir. 

4.5. Merkeze ilişkin düzenlemeler

4.5.1. Ruhsata esas adres için düzenlenen işitme merkezi ruhsatnamesi ve aynı döneme ilişkin olarak sorumlu müdür ile personel çalışma belgesi başka bir merkezde kullanılamaz.

4.5.2 a)  Merkezin unvan, sahip ve sorumlu müdürünün değişmemesi şartıyla aynı il sınırları içindeki adres değişikliği, değişiklik için İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatının gerçekleştiği tarihi takip eden ilk iş günü içerisinde Kuruma bildirilir. Adres değişikliği ile ilgili yeni ruhsatın merkeze İl Sağlık Müdürlüğü tarafından teslim edildiği tarihi takip eden günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ruhsat fotokopisinin aslı gibidir onaylı bir örneğinin Kuruma verilmesi zorunludur. 

b) Belediye tarafından bina veya sokak numaralarının, isimlerinin değiştirilmesi halinde merkez tarafından adresteki değişikliğin 5 (beş) iş günü içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur. Ancak belediye tarafından yapılan düzenleme işlemlerinden doğan adres değişikliklerinin bildiriminin sözleşmede belirtilen süreler içinde yapılmaması halinde ceza koşulu uygulanmaz.

4.5.3. Merkez, unvan, nevi, sahip, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve/veya yönetim kurulu üyelerine ilişkin değişiklikleri, diğer şirket türlerinde ise ortaklara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde/şahıs firmalarında Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde ilan edildiği tarih itibarıyla 20 (yirmi) iş günü içerisinde Kuruma bildirmek ve ilgili belgeleri sunmakla yükümlüdür.

4.5.4. Merkezin bir başka kişi veya kuruluş tarafından devralınması halinde, devir tarihi itibarıyla Kurumla imzaladığı sözleşme sona ermiş sayılır. Devralan kişi veya kuruluş tarafından başvurulması halinde Kurumca yapılan değerlendirme sonucu,  5510 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi hükümleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun “sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma ve borç ilişkilerinde taraf değişikliklerine” ilişkin hükümleri,

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “ticari işletme hukukuna ilişkin” hükümleri ve işbu sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla sözleşme yapılabilir.

4.5.5. Merkezin kapatılması halinde, kapatılma işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvuru tarihini takip eden ilk iş günü bitimine kadar durum ilgili Kurum Taşra Teşkilatına bildirilir. Kapanma tarihi itibarıyla Kurumla imzalanan sözleşme sona ermiş sayılır. Merkez sahibi veya sorumlu müdürün vefatı halinde ise takip eden 10 (on) iş günü içerisinde yeni durum Kuruma bildirilir. Vefat tarihi itibarıyla Kurumla var olan sözleşme sona erer, reçete kabul edilmez. Merkez sahibinin vefatı halinde sorumlu müdür bulundurulması koşulu ile merkez sahibinin mirasçılarının talebi halinde Kurum uygun görürse yeniden sözleşme yapılarak merkezin reçete ve hasta müracaat girişi açılır. 

4.6. Sorumlu müdüre ilişkin düzenlemeler

4.6.1. Sorumlu müdürün merkezde bizzat bulunması asıldır. Merkezin sorumlu müdürünün izinli/raporlu olduğu tarihlerde bildirimde bulunması gerekmekte olup, aynı tarihlerde sorumlu müdürün yerine Sağlık Bakanlığı Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bir kişinin atandığının bildirilmesi halinde reçete bedelleri ödenir. Bildirilmemesi durumunda sorumlu müdürün izinli/raporlu olduğu tarihlerde merkezce kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez.

4.6.2. Sorumlu müdür başka bir merkez veya kurumda görev yapamaz.

4.6.3. Sorumlu müdürün görevine son verilmesi, istifası, sorumlu müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi ve benzeri hallerde durum merkez sahibi ve/veya sorumlu müdür tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne ayrılış bildirimi için verilen dilekçenin tarihini takip eden ilk iş günü içerisinde Kuruma bildirimde bulunulur. Sorumlu müdürün ayrılış tarihinden sonra kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez. 

4.6.4. Sorumlu müdürün görevine son verilmesi, istifası, sorumlu müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi ve benzeri hallerde merkez sahibinin, yeni sorumlu müdür ataması için başvuru yaptığı süreçte, merkezden ayrılan sorumlu müdürlük şartlarını kaybetmiş olan ilgili kişi merkezde sorumlu müdür olarak görev yapamaz. Sorumlu müdür olmadığı süre içinde merkez tarafından reçete kabul edilemez. Yukarıdaki hallerde var olan sözleşme sona ermiş sayılır. Yeni sorumlu müdür adına düzenlenmiş ruhsatla başvurulması halinde sözleşme yapılabilir. 

4.7. Sözleşmede değişiklik yapılması

4.7.1. Kurum, lüzum görmesi halinde istenen belgeler ve sözleşme maddeleri ile ilgili olarak sözleşmede ve ödeme politikalarında her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

4.7.2. Sözleşmede yapılan değişiklikler ve koşullar ek sözleşme ile tıbbi malzeme listeleri ve bedellerinde ise ek sözleşme gerektirmeksizin değişiklik yapabilir.

4.7.3. Kurum tarafından düzenlenen ek sözleşmeler Kurumun resmi internet sitesinde ilgililere duyurulur. 

4.7.4. Merkezler sözleşmenin yürütümü sırasında, Kurum tarafından (Ek-1) formunda ve aranan koşullarda yapılan değişikliklerin gereğini Kurumca belirlenecek süre içerisinde yerine getirmek zorundadır.  

4.7.5. Ek sözleşme ile bildirilen değişiklikleri yerine getirmeyen ve yeni koşullara uymayan merkezlerin sözleşmeleri sona ermiş sayılır.

 1. ÖDEME ŞARTLARI VE ZAMANI

5.1. Faturaların düzenlenmesi

5.1.1. Merkez tarafından fatura döneminde kabul edilen reçeteler MEDULA sistemi üzerinden dönem sonlandırması yapılarak faturalandırılır.

5.1.2. Sözleşmenin sona ermesi halinde sözleşmenin sona erdiği tarihten önce hastaya teslim edilen reçete muhteviyatı cihazlara ait işlemler, o ayın son günü tarihini kapsayacak şekilde sonlandırılır ve faturalandırılır. Merkezin kapanması halinde kapanış tarihi itibarıyla sonlandırılarak faturalandırılır. Merkezin devredilmesi halinde değişikliğin ortaya çıktığı tarih itibarıyla sonlandırılır ve faturalandırılır.

5.1.3. Merkez sorumlu müdürü, fatura dönemine ait icmal (hasta döküm) listesindeki cihazların, cihazın hastaya/cihazı teslim alan kişiye teslim tarihindeki SUT eki listelerde cihaz için belirlenmiş fiyatlarla aynı olup olmadığını kontrol eder, hasta döküm (icmal) listesini imzalayarak onaylar.

5.1.4. Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında sağlık hizmeti bedelleri  Kurum tarafından karşılanan kişilerin trafik kazası, iş kazası, meslek hastalıkları ve adli vaka reçetelerinin faturalandırılması Kurumun ilgili mevzuatına göre yapılacaktır.

5.2. Faturaların teslimi

5.2.1. Merkez düzenlediği faturayı, dönem icmal (hasta döküm) listesini, fatura teslim tutanağı üst yazısını (Ek-5) Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen kurallar çerçevesinde, incelemeye esas belgelerle birlikte, evrağın zarar görmesi ve bozulması engellenecek şekilde Kurum Taşra Teşkilatına teslim eder. 5.2.2. Fatura teslim süreleri içinde teslim edilmeyen incelemeye esas belgelerin incelenme ve ödeme süreci, teslim edildiği tarihten sonraki fatura döneminde teslim alınmış gibi kabul edilerek bu tarihten itibaren başlar. Kuruma zamanında teslim edildiği halde Kurum tarafından hatalı kayıt yapılması ya da kayıt altına alınamaması gibi nedenlerle ödeme geciktirilemez.

5.2.3. Reçetelerin, faturaların ve fatura eki belgelerin sorumluluğu, Kurum tarafından teslim alınıncaya kadar kimin tarafından teslim edildiğine bakılmaksızın sorumlu müdüre ve merkez sahibine aittir.

5.3. Ödeme esasları

5.3.1. Merkeze yapılacak ödemelerde Kurumca belirlenecek mevzuat geçerlidir. Bu mevzuata aykırı olarak tedarik edilen cihaz bedelleri ödenmez, ödenmiş ise yapılan bu ödemeler yersiz ödeme kabul edilir ve mevzuat hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. 

5.3.2. a)Sözleşme kapsamında merkeze yapılan yersiz ödemeler ödeme tarihinden itibaren, sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ceza koşulu ise tebliğ tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte merkezin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan merkezler için Kurum alacağı kanuni faizi ile birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir.

b) Yersiz ödemeler ile ceza koşulunun tahsilinde, önce yersiz ödemelerin mahsubu yapılır.

5.3.3. Merkezin kapanması halinde kapanış tarihi itibarıyla, merkezin devredilmesi halinde devir tarihi itibarıyla Kurumla olan sözleşmesi sona erer. Sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren hasta müracaatı kabul edilmez. 

5.3.4. Merkezin sözleşmesinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde merkez tarafından kabul edilmiş hasta müracaatlarına ilişkin reçete içeriği cihazlar sözleşmede belirtilen süreler içinde hazırlanarak hastaya teslim edilir.

5.3.5. Merkezin ödemesinin durdurulması Kurum tarafından yapılan inceleme veya soruşturma esnasında yapılan tespitlere bağlı olarak, oluşabilecek Kurum alacağı tahsilinin riske gireceğinin öngörülmesi halinde, Kurum mevzuatı doğrultusunda inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar sağlık hizmeti sunucusunun Kurum nezdindeki muaccel veya müeccel alacaklarının ödemesi durdurulabilir. 

5.3.6.  Sözleşmelerin geçerlilik süresi sonunda; Kuruma olan borcu MEDULA sistemi üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak son altı aylık fatura ortalamasını aşan merkezlerle sözleşme yapılmaz. 

5.3.7. Merkez tarafından Kuruma usulüne uygun şekilde hazırlanarak teslim edilen  incelemeye esas belgeler örnekleme yapılmaksızın incelenir. 

5.3.8. SHS adına tahakkuk etmiş olan her türlü Kurum alacağı ile bu alacaklardan doğacak fer’ilere ilişkin borcu bulunması halinde Kurumdaki alacağından mahsup edilir ve varsa kalan tutar SHS’ye ödenerek yazı ile bilgi verilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan merkezler için genel hükümlere göre tahsilat yapılır.

5.4. Ödeme dönemi: 

5.4.1. Kuruma teslim edilen faturalar, teslim dönemini takiben SUT’ ta yer alan fiyatlar üzerinden 60 (altmış) gün içinde ödenir.

5.4.2. Kuruma fatura dönemi içinde usulüne uygun faturalandırılarak, fatura teslim dönemi içinde teslim edilmiş, ancak 60 (altmış) günün sonunda Kurum Taşra Teşkilatı tarafından inceleme işlemlerinin sonuçlandırılamaması sebebiyle ödenmemiş olan fatura bedellerinin tamamı merkeze avans olarak ödenir. İncelemeye esas belgeler, fatura teslim dönemi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde incelenerek avans hesabı kapatılır. Yapılan inceleme neticesinde reçete ve eki belgelerde eksiklik tespit edilerek faturadan kesinti yapılması halinde ilgili tutar merkezin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan merkezler için Kurum alacağı genel hükümlere göre tahsil edilir.

 1. CEZA KOŞULU VE FESİH HÜKÜMLERİ

6.1. Sözleşmenin feshini gerektiren diğer hususlar

6.1.1. Taraflar, 20 yirmi) iş günü öncesinden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla, sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeksizin her zaman feshedebilir. Sözleşmenin merkez tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde 6 (altı) ay süreyle tekrar sözleşme yapılmaz.

6.1.2. Merkezin ruhsatının Sağlık Bakanlığınca iptal edilmesi halinde, iptal tarihi itibarıyla sözleşme feshedilmiş sayılır. Sağlık Bakanlığından yeniden ruhsat belgesi alınması halinde merkez sahibinin/sorumlu müdürün talebi halinde Kurumca uygun görülürse yeniden sözleşme yapılabilir. 6.1.3. Merkezin; 

a) Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetinin geçici durdurulması halinde durdurma kararının alındığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde merkezce Kuruma bildirimde bulunulur. Durdurma kararının alındığı tarih itibarıyla sözleşme askıya alınır,

b) Sözleşme hükümlerine göre sözleşmenin askıya alınması halinde, Merkezin sözleşmesinin askıya alındığı tarih itibarıyla reçete karşılanmaz, MEDULA sistemi kayıt ekranı kapatılır, sözleşmenin askıya alındığı süreçte karşılanan reçete bedelleri yersiz ödeme kabul edilir, genel hükümlere göre tahsil edilir. Geçici durdurma kararının veya sözleşme hükümlerine göre sözleşmenin askıya alınması halinin sona erdiği tarih itibarıyla sözleşme yürürlüğe girer.

6.1.4. Muvazaalı olarak merkez işlettiği tespit edilen merkez sahibi/sorumlu müdürü ile 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz. Sözleşme yapılmış ise feshedilir.  Merkezin muvazaalı olarak işletildiğinin tespiti halinde ilk sözleşme tarihinden itibaren Kurumca merkeze yapılan tüm ödemeler geri alınır.

6.2. Ceza koşulu gerektiren fiiller

6.2.1. Sözleşmenin (4.5.2 maddesinin a bendi) ve (4.5.3) numaralı maddeleri altında düzenlenmiş olan merkeze ilişkin değişikliklerin bildirilmemesi halinde merkeze 500 (beşyüz) TL ceza koşulu uygulanır.

6.2.2. Sözleşmenin (4.6.3.) maddesinde düzenlenmiş olan sorumlu müdüre ait değişikliklerle ilgili bildirimin yapılmaması halinde merkeze 500 (beşyüz) TL ceza koşulu uygulanır. 

6.2.3. Merkez tarafından Kuruma fatura edilen reçetelerde bulunması gereken reçete muhteviyatı cihazların hastaya/cihazı teslim alan kişiye teslim edildiğine ilişkin imzanın hastaya/cihazı teslim alan kişiye ait olmadığının tespit edilmesi halinde ilgili reçete içeriğinde yer alan cihaz bedelinin 2 (iki) katı tutarında ceza koşulu uygulanarak merkez yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrar edilmesi halinde ilgili reçete muhteviyatı cihazların bedelinin 5 (beş) katı tutarında ceza koşulu uygulanarak sözleşme 1 (bir) ay süreyle askıya alınır. Ancak hastanın reçete muhteviyatı cihazı aldığını beyan etmesi durumunda bu madde hükmü uygulanmaz.

6.2.4. Sözleşmenin (4.2.11) ve (4.2.12) maddesinde düzenlenmiş olan hususların usulüne uygun olarak yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde ilgili cihaz bedeli kadar ceza koşulu uygulanır.

6.3. Ceza koşulu ve fesih gerektiren fiiller

6.3.1. Merkez tarafından reçete sahibinin kurallara uygun yazılmış reçete ve raporunda yer alan cihazın hastaya bedeli karşılığında satıldığının tespiti halinde merkez yazılı olarak uyarılır ve cihaz bedelinin 5 (beş) katı kadar ceza koşulu uygulanır. 

6.3.2. Reçete içeriği cihazın hastadan bedeli alınıp aynı zamanda Kuruma fatura edilmesi halinde cihaz bedelinin 10 (on) katı ceza koşulu uygulanır. 1 (bir) yıl süreyle sözleşme feshedilir. 

6.3.3. Merkez tarafından kullanılmış, onarılmış ve daha önce Kuruma fatura edilmiş cihazların hastalara tekrar verilerek bedellerinin Kuruma yeniden fatura edildiğinin tespit edilmesi halinde cihaz bedeli ödenmez, merkez yazılı olarak uyarılır, cihaz bedelinin 5 (beş) katı kadar ceza koşulu uygulanır. Aynı fiilin tekrarı halinde cihaz bedelinin 10 (on) katı ceza koşulu uygulanır, 1 (bir) yıl süreyle sözleşmesi feshedilir. 

6.3.4. Sözleşmenin (4.3.1) maddesi gereği merkez tarafından reçete içeriği cihazın başka bir merkezde yaptırıldığının/uygulama yaptırıldığının tespiti halinde, cihaz bedelinin 2 (iki) katı kadar ceza koşulu uygulanarak sözleşme 3 (üç) ay süreyle askıya alınır. 

6.3.5. Merkez tarafından hastaya verilen cihazın katalogda yer alan cihazla aynı olmadığının reçeteyi yazan ilgili uzman hekim veya aynı branştan ilgili uzman hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu ile Kurum tarafından tespit edilmesi halinde merkez yazılı olarak uyarılır ve cihaz bedelinin 2 (iki) katı kadar ceza koşulu uygulanır. Aynı fiilin tekrarı halinde cihaz bedelinin 5 (beş) katı kadar ceza koşulu uygulanarak sözleşme 1 (bir) yıl süreyle sözleşme feshedilir. 

6.3.6. Sözleşmenin (4.4.1) maddesinin ihlalinin resmi yetkili birimlerce yapılan denetim, inceleme, teftiş sonucunda yönlendirme ve işbirliğinin tespiti halinde reçete bedelleri ödenmez ve 15.000 ( onbeşbin)  TL ceza koşulu uygulanarak merkez yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde 30.000 (otuzbin) TL ceza koşulu uygulanır ve 1 (bir) yıl süre ile sözleşme feshedilir.

6.3.7. Merkez sahibi/sorumlu müdür veya merkezde çalışanlar tarafından sahte reçete/reçete eki belgenin (sahte barkod, sahte reçete veya sahte rapor vb.) Kuruma fatura edildiğinin tespit edilmesi halinde merkez yazılı olarak uyarılır ve reçete tutarının 10 (on) katı tutarında ceza koşulu uygulanır. Aynı fiilin tekrarı halinde reçete tutarının 20 (yirmi) katı ceza koşulu uygulanarak sözleşme feshedilir, 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.3.8. Merkez sahibi/sorumlu müdür veya merkezde çalışanlar tarafından reçete/reçete eki belgede tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde merkez yazılı olarak uyarılır ve reçete tutarının 10 (on) katı ceza koşulu uygulanır. Aynı fiilin tekrarı halinde reçete tutarının 20 (yirmi) katı ceza koşulu uygulanarak sözleşme feshedilir, 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.3.9. Kurum ile sözleşmesi feshedilen merkezin karşılamaya devam ettiği reçetelerin Kurum ile sözleşmeli bir başka merkez tarafından Kuruma fatura edilmesi halinde, fatura eden merkez yazılı olarak uyarılır ve söz konusu reçete/reçetelerin 10 (on) katı ceza koşulu uygulanır. Aynı fiilin tekrarı halinde söz konusu reçete/reçetelerin 20 (yirmi) katı ceza koşulu uygulanarak fatura eden merkezin sözleşmesi 6 (altı) ay süreyle askıya alınır.

6.3.10. Manuel reçetelerde merkez sorumlu müdürünün ıslak imzasının sahte olduğunun Kurum tarafından tespit edilmesi halinde ilgili merkez yazılı olarak uyarılır ve reçete bedelinin 10 (on) katı ceza koşulu uygulanır. Aynı fiilin tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı ceza koşulu uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.3.11. Kurumca yapılan incelemeler neticesinde provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydı yapılarak Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde merkez yazılı olarak uyarılır ve reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında ceza koşulu uygulanır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında ceza koşulu uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süre ile sözleşme yapılmaz. 

6.3.12. Kurum tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde istenilen bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi, inceleme ve denetime engel olunması, denetimle görevli olan memurların görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan merkezler için, Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesi saklı olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 102.nci maddesinin 1inci fıkrasının (ı) bendinde yer alan yaptırımlar uygulanır.

6.3.13. Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, (4.2.13) numaralı maddesi gereği, alınması gereken katılım payının eksik tahsil edildiğinin ve/veya tahsil edilmediğinin tespit edilmesi halinde merkez yazılı olarak uyarılır ve 500 (beşyüz) TL tutarında ceza koşulu uygulanır.  Aynı fiilin tekrarı halinde sözleşme 1 (bir) ay süreyle askıya alınır.

6.3.14. Sözleşmenin (4.2.14) numaralı maddesine aykırı olarak, katılım payı alınmaması gereken kişilerden katılım payı tahsil edildiğinin tespiti halinde merkez yazılı olarak uyarılır ve  tahsil edilen katılım payı merkezden tahsil edilerek ilgili hastaya/cihazı teslim alan kişiye iade edilir ve 500 (beşyüz) TL tutarında ceza koşulu uygulanır.  Aynı fiilin tekrarı halinde sözleşme 1(bir) ay süreyle askıya alınır. 

6.4. Ceza koşulu ve fesih işlemlerine ilişkin genel esaslar

6.4.1. Bu sözleşmenin (6) başlıklı bölümündeki cezalardan;

a) (6.2.3), (6.2.4), (6.3.1), (6.3.2.), (6.3.3), (6.3.4), (6.3.5), (6.3.7), (6.3.8), (6.3.10), (6.3.11), (6.3.13), (6.3.14) maddelerindeki ceza koşulları reçete bazında değerlendirilir.

b) (6.3.9), maddelerindeki ceza koşulları fatura dönemi olarak değerlendirilir.

c) (6.3.6), (6.3.12) maddelerindeki ceza koşulları inceleme dönemi olarak değerlendirilir.

6.4.2. Ceza koşulu ve/veya fesih uygulamasını gerektiren bir fiilin tespiti halinde 20 (yirmi) iş günü içinde merkezden yazılı savunma istenir. Savunma talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde merkez savunmasını verir. Kurum gerekli gördüğü hallerde bu süreyi uzatabilir. Kurum müfettişlerince yapılan inceleme veya soruşturmalarda, savunmalar müfettişlerce alınır. Kurum müfettişlerince yapılan inceleme veya soruşturmalarda, müfettişlerce savunma alınmış olması halinde aynı konuya ilişkin olarak Kurumca yeniden savunma istenmez.   Sayıştay Başkanlığı ve Müfettiş raporlarına yapılacak itirazların ceza koşulunun değerlendirildiği komisyonlarca kabul edilmesi halinde, itirazlar Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne iletilir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce de kabul edilmesi halinde itirazlar gerekçeleri ile birlikte raporu düzenleyen birimlere iletilir.

6.4.3. Süresi içerisinde savunma verilmemesi veya verilen savunmanın değerlendirilmesi sonucunda fesih uygulanmasına karar verilmesini müteakip merkeze gerekli tebligat yapılır. Merkez, fesih işleminin tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde Kurum Taşra Teşkilatına itiraz edebilir. İtirazlar feshin ve ceza koşulunun uygulanmasını durdurmaz. Bütün itirazlar, mücbir sebepler dışında 20 (yirmi) iş günü içinde Kurumca karara bağlanır. Ceza koşulu, uyarı ve feshe ilişkin işlemlerde tebliği tarihi esas alınır. 

6.4.4. Fesih ve/veya ceza koşulu tutarı tespit edilen fiiller açıkça belirtilmek suretiyle merkeze tebliğ edilir ve tebliğ edildiği tarihte tahakkuk eder.  Merkezin, sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ceza koşulunun tahsilinde Kurumda tahakkuk etmiş alacağının bulunması halinde 15 günlük itiraz süresi beklenmeksizin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Merkezin, fesih ve/veya ceza koşulu nedenlerine ilişkin yetkili mahkemeye başvurması ceza koşulunun takip ve tahsili ile feshin uygulanmasını durdurmaz.

6.4.5. Sözleşmenin (6) başlıklı bölümünde belirtilen ilgili fiil/fiillerin gerçekleştirildiğinin tespiti halinde merkez yazılı olarak uyarılır. Tebliğ tarihi esas olmak üzere bir sene içinde aynı fiilin gerçekleşmesi ikinci tekrar olarak değerlendirilir. Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki dönemlere ait olup Kuruma teslim edilmiş reçetelerde aynı fiilin tekrarının tespiti halinde ilk tespit için geçerli ceza koşulu uygulanır.

6.4.6. Merkez tarafından sözleşmenin (6) başlıklı bölümünde belirtilen fiillerden, bir fatura dönemi için uygulanacak ceza koşulunun hesaplanması reçete bazında yapılır. Bir reçetede birden fazla usulsüz fiilin tespit edilmesi durumunda ceza koşullarından en yüksek olanı esas alınır.  Bir fatura döneminde ceza işlemi gerektiren birden fazla reçete tespit edilmesi halinde belirlenen ceza koşulları her bir reçetede ki tespit için ayrı ayrı hesaplanıp bu bedeller toplanmak suretiyle tahsil edilir.  

6.4.7. Kurum tarafından sözleşmesi feshedilmiş merkez ile feshe neden olan fiillere bağlı olarak oluşan Kurum alacakları tehsil edilmeden ve fesih süresi tamamlanmadan yeni bir sözleşme yapılmaz. 6.4.8. Kurum tarafından sözleşmesi feshedilmiş merkezin devri halinde feshe neden olan Kurum alacakları tahsil edilmeden ve en az bir yıllık fesih süresi geçmeden devralan merkez ile sözleşme yapılmaz. Sözleşme yapılmayan veya sözleşmesi feshedilen merkezin fatura bedelleri ödenmez.   Devreden merkez ile devralan merkezin her türlü Kurum alacakları yönünden müşterek ve müteselsil sorumluluğu devam eder. Hem devreden merkezin hem de devralan merkezin Kurum alacakları tahsil edilmeden devralan merkez ile sözleşme yapılmaz. 

6.4.9. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkezde yapılan denetimlerde bu sözleşmenin feshedilmesini ve/veya ceza koşulu uygulanmasını gerektiren hususların tespit edilerek Kuruma bildirilmesi halinde, Kurum tarafından yukarıda belirtilen fesih hükümleri ve süreleri ile ceza koşullarına ilişkin hükümlere göre işlem yapılır.

6.4.10. Bu sözleşme hükümleri ile ilgili olarak ceza hukuku açısından suç teşkil eden fiil/fiillerin tespiti halinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

6.4.11. Sözleşmenin (6) başlıklı bölümünde yer alan ve sözleşmenin feshini gerektiren fiilin/fiillerin tespiti halinde fesih işlemi 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümlerine göre karşı tarafa bildirilir. Fesih bildiriminin, merkeze tebliğ edildiği tarihten geçerli olmak üzere, ilgili merkezin MEDULA sistemi ekranı kapatılır ve feshin tebliğ edildiği tarihten sonra kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez.

6.4.12. a) 5237 sayılı Kanunda belirtilen ve Kurum zararına neden olan nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiğinin kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit görülmesi şartıyla; söz konusu fiillerin merkez sahibi ve/veya ortakları/sorumlu müdürü tarafından işlendiği durumda aynı merkez veya bunların daha sonra yönetici ve/veya ortak/sorumlu müdür olduğu merkezle hiçbir şekilde sözleşme yapılmaz, kesinleşmiş mahkeme kararının beklenmesi sözleşmede belirtilen ceza koşulu ve/veya fesih sürelerinin uygulanmasına engel olmaz. 

b) Sözleşmede ceza koşulu veya fesih uygulamasını gerektiren fiillerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yönünden de suç oluşturması halinde ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

6.4.13. Fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre dolduğunda, feshe ilişkin yargı süreci devam etse dahi Kurum alacaklarının tahsil edilmiş olması şartıyla merkez sahibinin/sorumlu müdürün talebi halinde Kurum tarafından uygun görülmesi halinde sözleşme yapılabilir.

 6.4.14. Aynı sözleşme döneminde sözleşmenin (6) başlıklı bölümünde belirtilen fiillerden sözleşmenin feshini gerektiren birden fazla farklı fiilin işlendiğinin tespiti halinde uzun olan fesih süresi uygulanır.

6.4.15.  Merkez sahibi ve sorumlu müdür, fesih/uyarı ve ceza koşullarına ilişkin hükümlerden doğan borçlardan müştereken ve müteselsilsen sorumludurlar. Feshedilen merkezin sorumlu müdürü ve sahibinin sözleşme yapılmayacak süre içerisinde başka bir merkezde sorumlu müdür olarak çalışması halinde çalıştığı merkezle sözleşme yapılmaz.  

6.5. Yersiz ödemeler ile ceza koşulu tutarlarının taksitlendirilmesi 

6.5.1. Bu sözleşme kapsamında Kurumca müesseselerden tahsil edilmesi gereken yersiz ödemeler ile ceza koşulu tutarları 1(bir) yıl içerisinde Kuruma MEDULA sistemi  üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak aylık ortalama tutarın %25’inden az olmaması şartıyla ve talep edilmesi halinde taksitlendirilebilir. Taksit tutarları, talep tarihinden önceki son 1(bir) yıl içerisinde Kuruma MEDULA sistemi üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak aylık ortalama tutarın  %10’undan aşağı olmamak üzere hesaplanacak faizi ile birlikte en fazla 12 (oniki) aya kadar taksitlendirilebilir.

6.5.2.  Bu sözleşmenin  (6.5.1)  maddesine göre ödenmesi gereken taksitlerin vadesinde faizi ile birlikte, ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, taksitlendirme bozulur kalan borcun tamamı defaten tahsil edilir.  

 1. SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Kurum tarafından merkeze yapılacak ceza koşulu ve/veya uyarı ve/veya fesih cezaları ile ilgili tebligatlar sözleşmede belirttiği adrese,  merkez tarafından Kuruma yapılacak bildirimler ise Kurumun Taşra Teşkilatına, 7201 sayılı “Tebligat Kanunu” hükümlerine göre yapılır. 

7.2. Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar merkeze yapılmış sayılır. Adres değişikliği halinde, Kuruma bildirilen son adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır. Adres değişikliğinin Kuruma bildirilmemiş olması halinde sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır. 

7.3. Aynı isim ve/veya farklı isimler altında birden fazla merkezi bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler her bir merkez için Kurum ile ayrı ayrı sözleşme imzalamak zorundadır.

7.4. Merkez, Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle başka bir merkeze ve/veya gerçek veya tüzel kişilere devir ve temlik edemez.

7.5.  Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar merkeze aittir.

 1. İNCELEME VE DENETİM

8.1. Kurum,  merkezden fatura edilen cihazlar ile ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanları isteme, inceleme, kopyalarını alma, merkez sorumlu müdürünün, sahibinin, çalışanlarının ya da sağlık hizmeti sunucularının bilgisine başvurma ve denetim yetkisine sahiptir. Kurum bu yetkisini uygun gördüğü zamanda ve yerde görevlendireceği personel aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması halinde Kurum dışı kişi veya kuruluşlara yaptırmak suretiyle kullanır.

8.2. Kurum, merkez tarafından verilen hizmetlere ilişkin bilgi ve belgeleri, verilen hizmetin niceliğini, niteliğini ve sözleşme kapsamına uygunluğunu kontrol eder.

8.3. Denetim ve incelemeler sırasında gerekli hallerde Kurum dışına yaptırılan bilirkişi incelemelerine ilişkin giderler merkezden tahsil edilir.

8.4. Kurum, genel sağlık sigortası hükümlerinin, sözleşme hükümlerinin ve kapsamdaki kişiler tarafından alınan sağlık hizmetlerinin denetlenmesini; elektronik ve yazılı belgelerin üzerinde veya merkezin bünyesinde yapacağı denetlemelerle de yürütme yetkisine sahiptir.  Kurum bu denetimleri ihbar veya şikâyete bağlı olarak, gerekçeli olarak veya benzeri nedenlerle yapabilir.   

8.5. Merkez yetkilileri denetim ekibine, denetim süresince görevlerinin ifası sırasında gereken her türlü kolaylığı sağlamak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

8.6. Denetim esnasında merkezde görev yapan yetkililer, çalışanlar ve üçüncü kişiler denetleme ekibinin görevine engel olamazlar.

8.7. Merkez, düzenledikleri veya tutmak zorunda oldukları her türlü kayıt, fatura ve eki belgeler ile hazırlanması istenilen tablo ve raporları denetim süresi içerisinde denetim ekibine göstermek, vermek, incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.

 1. MÜCBİR SEBEP

Merkezden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, hizmetin yerine getirilmesine engel nitelikte olması, merkezin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 15 (onbeş) gün içinde merkezin Kuruma yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir.

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

ç)   Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

d) Gerektiğinde Kurum tarafından kabul edilecek benzeri diğer haller.

 1. YETKİLİ MAHKEME

10.1. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda ANKARA ili mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

 1. YÜRÜRLÜK

11.1. Bu sözleşme …/…/20… tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar geçerlidir.

11.2. Bu sözleşme …/…/20… tarihinde imzalanmış olup sözleşme ücretinin Kurum hesabına yatırıldığı tarihte yürürlüğe girer.

11.3. Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında, her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar taraflardan biri feshi ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır ve yeniden sözleşme ücreti alınır.

11.4.Kurumca yeni bir sözleşme duyurulmasına rağmen merkez yeni sözleşmeyi imzalamaz ise sözleşmesi feshedilir.

 1. YÜRÜTME

12.1.  Bu sözleşmenin imzalanması ve yürütümü Kurum Taşra Teşkilatı tarafından yapılır.

12.2. 21 (yirmi bir) sayfa ve iki nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme metni, taraflar arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanır. Sözleşmenin bir nüshası merkezde ve bir nüshası da Kurum Taşra Teşkilatında saklanır.

Bu sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümleri okudum ve aynen uyacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.

İşitme Cihazı  Merkezi  Sahibi   Adı –Soyadı         İmza

İşitme Cihazı Merkezi                         Sorumlu Müdür               Adı-Soyadı                   İmza                   Sosyal Güvenlik Kurumu

İmza  

İmza Tarihi: …/…/20… İşitme Cihazı Merkezinin Sicili: İşitme Cihazı Merkezinin Adresi ve Kaşesi:

 

Ek-1 İşitme Cihazı Merkezinden İstenecek Belgeler 

Ek-2 Sözleşme Başvuru Formu 

Ek-3 İşitme Cihazı Merkezinin Taahhütnamesi Örneği 

Ek-4 Hasta İşlem Formu 

Ek-5 Dönem Sonu Fatura Teslim Üst Yazısı Örneği

İçerikler